top of page
Ohm Yoga Studio Alkmaar

Hier vind je alle spelregels van de studio, lees het even door

Algemene voorwaarden Ohm Yoga Studio

1.1. Alle door Ohm Yoga Studio gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.2. Abonnementsgelden worden door Ohm Yoga Studio middels automatische incasso geïncasseerd, deze zal iedere maand plaatsvinden vanaf het moment dat je het abonnement in laat gaan. Je gaat een betaalverplichting aan van minimaal 6 maanden, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

1.3. Deelnemers kunnen in geen geval aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart)gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen. (te weten in geval van ongeval, overlijden, blessure.) Het abonnement/de rittenkaart kan op pauze gezet worden in deze gevallen. (Proef)lessen en rittenkaarten hebben een geldigheidsduur waar niet van afgeweken wordt, het is de verantwoordelijkheid van de klant deze in acht te houden.

2. Lessen

2.1. De lessen van Ohm Yoga Studio worden aangeboden volgens rooster, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden.

2.2. Lessen kennen in beginsel een vaste docent maar Ohm Yoga Studio kan een vervangende docent inzetten.

2.3. Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig (tot 2 uur voor aanvang) af te melden voor de les via het eigen momo account of in de app, zo is er plaats voor iemand anders.

2.4. Ohm Studio werkt met het online reserveringssysteem; zolang er plek is, is iedereen van harte welkom om deel te nemen, meld je aan voor de les op het rooster in de app of wanneer je ingelogd bent. 

3. Afmelding voor een workshop dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop te geschieden via info@ohmstudio.nl. Indien de deelnemer zich tijdig afmeldt, wordt het deelnamegeld binnen 14 dagen gerestitueerd. Bij niet of niet tijdige afmelding, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het deelnamegeld. Workshop deelname is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen. 

4. Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen

4.1. Maandabonnementen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

4.2. Abonnementen worden voor tenminste 6 maanden afgesloten. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een schriftelijke (email) opzegtermijn van 1 maand.

4.3. Abonnementsgeld wordt maandelijks geïncasseerd. Indien om welke reden dan ook een incasso niet mogelijk is, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien ook deze poging niet succesvol is, wordt het abonnementsgeld voor de betreffende maand gefactureerd (hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht). Blijkt meerdere malen incasso niet mogelijk, dan heeft Ohm Studio het recht om een abonnement te beëindigen en komt er een aantekening van. Het verschuldigd bedrag zal moeten worden voldaan.

4.4. In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een abonnement tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt via info@ohmstudio.nl aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van 12 maanden.

4.5. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen lessen gevolgd zijn is.

5. Uitval van lessen, trainingen en/of workshops & vakantierooster

5.1. Ohm Studio is tijdens kerst en nieuwjaarsdag gesloten. De sluitingsdata van overige feestdagen worden tijdig gecommuniceerd via onze website, facebookpagina en/of in de studio.

5.2. Tijdens schoolvakantieperiodes, zoals opgenomen op www.schoolvakanties-nederland.nl, worden de lessen regulier aangeboden met uitzondering van de zomer vakantie. Het Zomervakantie rooster wordt tijdig gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, website, facebookpagina en/of in de studio.

5.3. In onze tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, verdisconteerd.

5.4. Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Ohm Studio, kan een workshop worden geannuleerd. Ohm Studio zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina, email en/of sms.

5.5. Indien Ohm Studio een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben, binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour. 

6. Risico en aansprakelijkheid

6.1. Deelname aan de de lessen, trainingen en/of workshops verzorgd door Ohm Studio, geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

6.2. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover – of over een wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

6.3. Ohm Studio is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel ontstaat tijdens of ten gevolge van de lessen, trainingen en/of workshops. Eveneens kan Ohm Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

7. Geheimhouding en privacy

7.1. Ohm Studio behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2. Ohm Studio zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

8. Overige bepalingen

8.1. Het dragen van buitenschoeisel is in de studio niet toegestaan.

8.2. Het is niet toegestaan te eten in de zaal, drinken mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

8.3. Ohm Studio behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving), openingstijden, lestijden etc..

9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1. Op alle diensten en/of leveringen van Ohm Studio is nederlands recht van toepassing

9.2. Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of schriftelijk, worden gemeld.

9.3. Ohm Studio zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klager teneinde de klacht te bespreken en een voor beide partijen passende oplossing te vinden.

9.4. Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg -na uiterste inspanning(en) van beide partijen, opgelost- kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

10. Slotbepaling Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Ohm Studio. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Ohm Studio.

bottom of page